Translation

Edit user "{user}"
29/180
Context English Vietnamese State
Are you sure you want to delete this collection? Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu sau không?
Instance Configuration Xác lập ví dụ
Alerts Thông báo
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Gửi một email mã hóa để xác nhận xem thông báo OSSEC có hoạt động chính xác không:
SEND TEST OSSEC ALERT GỬI THÔNG BÁO OSSEC THỬ
Logo Image Logo
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hiện thị trên giao diện web của SecureDrop tại đây:
Recommended size: 500px * 450px
UPDATE LOGO CHỈNH SỬA LOGO
Submission Preferences {num} bài đăng đã được xóa.
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: {files} tài liệu sau đã được chọn để <strong> xóa vĩnh viễn </strong> 2:
PERMANENTLY DELETE FILES XÓA TÀI LIỆU VĨNH VIỄN
Return to the list of documents for {source_name}… Quay lại danh sách tài liệu cho {source_name}…
Edit user "{user}" Chỉnh sửa người dùng "{user}"
Change Name and Admin Status Thay đổi người dùng và vai trò của người quản trị
UPDATE CẬP NHẬT
Edit your account Chỉnh sửa tài khoản của bạn
Change Name
Reset Password Đổi lại mật khẩu
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Mật khẩu của bạn sẽ được thay đổi ngay lập tức, vì vậy bạn cần lưu lại trước khi ấn nút "Thay đổi mật khẩu".
Please enter your current password and two-factor code. Vui lòng nhập mật khẩu hiện tại và mã xác nhận hai lần.
Current Password Mật khẩu hiện tại
Two-factor Code Mã xác nhận hai lần
The user's password will be changed to: Mật khẩu người dùng sẽ được đổi thành:
Your password will be changed to: Mật khẩu của bạn sẽ được đổi thành:
Reset Two-Factor Authentication Đổi xác định danh tính hai lần
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em>

Loading…

User avatar stardust

New translation

SecureDrop / SecureDropVietnamese

Edit user "{user}"
Chỉnh sửa người dùng "{user}"
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/vi/LC_MESSAGES/messages.po, string 129