Translation

Recommended size: 500px * 450px
0/310
Context English Vietnamese State
No documents to display. Không có tài liệu nào để hiển thị.
You can write a secure reply to the person who submitted these documents: Bạn có thể viết câu trả lời an toàn cho người đã tải những tài liệu này lên:
You've flagged this source for reply. Bạn đã đánh dấu nguồn sau để trả lời.
An encryption key will be generated for the source the next time they log in, after which you will be able to reply to the source here. Một chìa khóa giải mã sẽ được tại cho lần tới họ truy cập, sau đó bạn có thể trả lời nguồn tại đây.
Click below if you would like to write a reply to this source. Nhấn dưới đây nếu bạn muốn viết một câu trả lời cho nguồn này.
FLAG THIS SOURCE FOR REPLY ĐÁNH DẤU NGUỒN NÀY ĐỂ TRẢ LỜI
Click below to delete this source's collection. <em>Warning: If you do this, the files seen here will be unrecoverable and the source will no longer be able to login using their previous codename.</em> Nhấn dưới đây để xóa cơ sở dữ liệu của nguồn này. <em> Chú ý: Nếu bạn làm vậy, những tài liệu được hiển thị ở đây sẽ bị xóa vĩnh viễn và nguồn sẽ không thể truy cập sử dụng mật danh trước của họ. </em>
DELETE SOURCE AND SUBMISSIONS
Are you sure you want to delete this collection? Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu sau không?
Instance Configuration Xác lập ví dụ
Alerts Thông báo
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Gửi một email mã hóa để xác nhận xem thông báo OSSEC có hoạt động chính xác không:
SEND TEST OSSEC ALERT GỬI THÔNG BÁO OSSEC THỬ
Logo Image Logo
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hiện thị trên giao diện web của SecureDrop tại đây:
Recommended size: 500px * 450px
UPDATE LOGO CHỈNH SỬA LOGO
Submission Preferences {num} bài đăng đã được xóa.
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: {files} tài liệu sau đã được chọn để <strong> xóa vĩnh viễn </strong> 2:
PERMANENTLY DELETE FILES XÓA TÀI LIỆU VĨNH VIỄN
Return to the list of documents for {source_name}… Quay lại danh sách tài liệu cho {source_name}…
Edit user "{user}" Chỉnh sửa người dùng "{user}"
Change Name and Admin Status Thay đổi người dùng và vai trò của người quản trị
UPDATE CẬP NHẬT
Edit your account Chỉnh sửa tài khoản của bạn
Change Name
Reset Password Đổi lại mật khẩu
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Mật khẩu của bạn sẽ được thay đổi ngay lập tức, vì vậy bạn cần lưu lại trước khi ấn nút "Thay đổi mật khẩu".

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/config.html:36
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/vi/LC_MESSAGES/messages.po, string 121