User avatar

Oliver

@oweb Joined on Aug. 7, 2019

140 translations 1 suggestion

Czech Slovak

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 62% 4,998 44,149 437 218 133

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 62% 4,998 44,149 437 218 133

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Submission Preferences
Podanie zmazané.referencie podávania
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Máte takmer hotovo! Pre dokončenie pridávania tohto používateľa, požiadajte danú osobu o nasledovanie nižšie uvedených pokynov na nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie pomocou FreeOTP. Akonáhle si používateľ pridá záznam pre tento účet do aplikácie, požiadajte ich, aby zadali jeden zo šesťmiestnych kódov. Týmto kódom sa potvrdí správnosť fungovania dvojfaktorovej autentifikácie.
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission.
Ak viete narábať s GPG, môžete svoje súbory a správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>. Súbory a správy sú šifrované pri prijatí do SecureDrop.
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Submit Messages
Odovzdať súbory aleboslať správy
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You must enter a message.
Musíte napísať správu alebo vybrať súbor na odoslanie.
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey
Resetovať dvojfaktorovú autentifikáciu pre hardvérové tokenybezpečnostné kľúče, ako napríklad YubiKey
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one.
Pre resetovanie dvojfaktorovéj autentifikácie v mobilných aplikáciach, ako napríklad FreeOTP, vyberte prosím prvú možnosť. Pre hardvérové tokenybezpečnostné kľúče, ako napríklad YubiKey, vyberte druhú možnosť.
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Once you have configured your YubiKey, enter the 6-digit verification code below:
Akonáhle nastavíte Váš YubiKey, zadajte šesťmiestny overovací kód nižšie:
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Once you have paired FreeOTP with this account, enter the 6-digit verification code below:
Po naskenovaní QR kóduspárovaní FreeOTP s týmto účtom, zadajte šesťmiestny overovací kód nižšie:
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You're almost done! To finish resetting your two-factor authentication, follow the instructions below to set up FreeOTP. Once you've added the entry for your account in the app, enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Takmer hotovo! Aby ste si vyresetovali Vvašu dvojfaktorovú autentifikáciu, je treba postupovať podľa inštrukcií nižšie a nastaviť si FreeOTP. Po pridaní záznamu pre Váš účet v aplikácii zadajte jeden zo 6-miestnych kódov z aplikácie. Týmto potvrdíte, že dvojfaktorová autentifikácia je nastavená správne.
a year ago
Browse all changes for user