Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SecureDrop Some of the components within this project have alerts. 74% 74% 69 962 11 43
Language code pl
Text direction Left to right
Plural: Default plural 2 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz pozostać anonimowy, <strong>nie</strong> korzystaj z GPG do podpisania zaszyfrowanego pliku (oznaczeniem <code>--sign</code> lub <code>-s</code>), ponieważ ujawni nam to Twoją tożsamość GPG.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

GET STARTED
ROZPOCZNIJ
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Przesyłasz dokumenty do naszego SecureDrop po raz pierwszy? Zacznij tutaj.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First submission
Pierwsze zgłoszenie
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Jako że Orfox nie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i anonimowości, zalecamy korzystanie z desktopowej wersji przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Poziom bezpieczeństwa</strong></a> twojej przeglądarki Tor jest zbyt niski. Użyj przycisku <img src="{icon}" alt="ikona tarczy"> &nbsp;w pasku narzędzi twojej przeglądarki aby go zmienić.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Wystąpił tymczasowy błąd podczas tworzenia twojego konta. Proszę spróbować ponownie.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
Jesteś już zalogowany. Sprawdź swój kryptonim powyżej, ponieważ może się różnić od kryptonimu wyświetlonego na poprzedniej stronie.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.